• Mieszkanie spółdzielcze własnościowe bez KW
 • Mieszkanie własnościowe/spółdzielcze własnościowe z KW
 • Nieruchomości (domy, grunty, inne)
Taksa notarialna netto:*
Vat od taksy notarialnej:
Podatek PCC:
Wniosek do sądu:
Wpis do KW:
Koszty ogółem:

Kalkulator przedstawia poglądowy wynik o charakterze pomocy. Koszty notarialne indywidualnie określane są w wybranej kancelarii notarialnej.

*Do taksy notarialnej należy doliczyć koszty wypisów z aktu notarialnego - 6 zł za stronę (ok. 200 zł + VAT)

Vademecum klienta

Dokumenty wymagane do zawarcia umowy pośrednictwa sprzedaży nieruchomości

Właściciel/pełnomocnik nieruchomości (dom, działka, mieszkanie, lokal, obiekt komercyjny) aby zgłosić daną nieruchomość na sprzedaż powinien przedstawić Pośrednikowi, celem weryfikacji stanu prawnego, następujące dokumenty:

 • Dokumenty potwierdzające prawo własności do nieruchomości (dokładne informacje uzyskają Państwo w biurze). W zależności od rodzaju nieruchomości i sposobu jej nabycia mogą to być:
  • akt notarialny nabycia,
  • numer księgi wieczystej lub odpis z księgi wieczystej,
  • postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku,
  • przydział lokalu ze spółdzielni
 • Dowód osobisty,
 • Pełnomocnictwo od właściciela, jeżeli osoba zgłaszająca nie jest właścicielem,
 • Dokumentacja techniczna budynku lub lokalu,
 • Mapka geodezyjna, wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego.

Umowa pośrednictwa otwarta a umowa na wyłączność

Biura nieruchomości zawierają z Klientem dwa rodzaje umów pośrednictwa: umowę otwartą (bez wyłączności) i umowę na wyłączność. Jak sama nazwa wskazuje umowa na wyłączność podpisywana jest wyłącznie z jednym biurem, któremu zleca się kompleksowe wykonanie usługi. Z kolei umowa otwarta może zostać zawarta z dowolną liczbą biur, jednak w tym przypadku nie ma się wpływu na to w jaki sposób poszczególne biuro zajmuje się sprzedażą nieruchomości. Przy umowach otwartych obsługa ofert nie jest tak skuteczna jak przy umowach na wyłączność. Umowy zawarte na zasadach wyłączności pozwalają pośrednikowi przygotować pełną strategię marketingową sprzedaży/najmu nieruchomości, a także przeznaczyć większe pieniądze na jej reklamę, a co za tym idzie być skuteczniejszym. Ponadto z uwagi na to, iż ofertą zajmuje się tylko jeden pośrednik, właściciel nieruchomości unika szeregu nieporozumień, łatwiej jest zapanować nad ilością oraz terminami prezentacji nieruchomości. W przypadku umowy zawartej na wyłączność nasze biuro zapewnia doskonałą reklamę nieruchomości przez cały czas trwania umowy.

Dokumenty wymagane do transakcji sprzedaży nieruchomości

Aby sprzedać nieruchomość właściciel/pełnomocnik nieruchomości musi przedłożyć w kancelarii notarialnej niezbędne do sporządzenia aktu notarialnego dokumenty: Są to m.in.:

 • numer księgi wieczystej / odpis z księgi wieczystej (jeśli została założona),
 • podstawa nabycia lokalu - czyli jeden z wymienionych dokumentów:
  • wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny,
  • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku,
  • akt poświadczenia dziedziczenia
 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu,
 • zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o jego braku,
 • wypis z rejestru gruntów (+ wyrys w zależności od stanu prawnego nieruchomości),
 • zaświadczenie, że nieruchomość nie jest objęta uchwałą Rady Gminy o ustanowieniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji,
 • zaświadczenie, że nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej.

Powyższa lista ma charakter ogólny i zależnie od stanu prawnego oraz rodzaju zbywanej nieruchomości, może ulegać modyfikacji. Pośrednik po zapoznaniu się z dokumentami konkretnej nieruchomości wskaże wszystkie wymagane dokumenty potrzebne do jej zbycia. Invicus nieruchomości pomoże również w załatwieniu wszelkich formalności w urzędzie związanych z ich uzyskaniem.

Zadatek czy zaliczka?

Przy podpisywaniu umowy przedwstępnej należy pamiętać o ustaleniu kwoty, którą potencjalny nabywca wpłaci sprzedającemu jako zabezpieczenie wykonania umowy, czyli zadatek lub zaliczkę. Różnica pomiędzy zadatkiem a zaliczką jest istotna, gdy następuje odstąpienie od umowy i konieczny jest zwrot pieniędzy. Zaliczka w sytuacji gdy nie dojdzie do zawarcia ostatecznej umowy przed notariuszem, zostaje zwrócona w całości nabywcy. Nie ma tutaj znaczenia, z czyjej winy tak się stało. Wpłacający zaliczkę ma prawo ją odzyskać. Jeśli natomiast transakcja zostaje zakończona sukcesem, nabywca musi jedynie dopłacić różnicę między kwotą zaliczki a całkowitą wartością zamówienia. Natomiast zadatek zwracany jest kupującemu w podwójnej wysokości, jeśli do transakcji nie doszło z winy sprzedającego, gdy nie została ona zrealizowana z winy kupującego, sprzedający może zachować wpłacony zadatek. Dokładamy wszelkich starań aby umowy przedwstępne podpisywane za naszym pośrednictwem były zabezpieczone zadatkiem, dzięki czemu obie strony transakcji mogą czuć się w pełni bezpiecznie.

Umowa przedwstępna

Umowa przedwstępna dotyczy najczęściej przyrzeczenia nabycia mieszkania lub domu jednorodzinnego bądź innej nieruchomości w przyszłości, pod określonymi warunkami. Do jej zawarcia dochodzi w sytuacji nabycia – zbycia nieruchomości o znacznej wartości, której transakcja z różnych przyczyn rozciąga się w czasie. Powinna ona zawierać elementy istotne dla swej ważności, w szczególności przedmiot sprzedaży oraz cenę. Aby skutecznie zabezpieczyć swoje interesy i nie stracić pieniędzy, warto skorzystać z usług naszego biura nieruchomości, które w oparciu o posiadaną wiedzę i doświadczenie prawidłowo sporządzi umowę przedwstępną w formie cywilnoprawnej, w której utrwalone zostaną wszelkie szczegóły transakcji.

Najem okazjonalny lokalu

Zawarcie umowy najmu okazjonalnego lokalu posiada taką sama moc prawną, co standardowa, prawidłowo napisana umowa najmu. Jest ona jednak korzystniejsza dla właścicieli lokali, bowiem pozwala uniknąć potencjalnych problemów z nieuczciwymi najemcami, którzy nie wywiązują się ze swych obowiązków, nie regulują czynszu i nie chcą opuścić mieszkania. Najem okazjonalny pozwala wyeliminować konieczność zapewnienia najemcy lokalu socjalnego oraz zabezpieczenie przed tzw. okresem ochronnym, kiedy to nie można przeprowadzić eksmisji. Nakłada ona na najemców kilka obowiązków, mi.in. obowiązek złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji i zobowiązaniu do opuszczenia mieszkania zgodnie z umową najmu we wskazanym terminie. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy, właściciel mieszkania może natychmiast wszcząć postępowanie egzekucyjne – bez konieczności przeprowadzenia długotrwałego i kosztownego postępowania sądowego o eksmisję. Najem okazjonalny dotyczy wyłącznie nieruchomości, które przeznaczone są do celów mieszkalnych. Umowa najmu okazjonalnego lokalu, zawierana jest na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. Właściciel mieszkania powinien zgłosić fakt zawarcia umowy najmu okazjonalnego w ciągu 14 dni od rozpoczęcia najmu w właściwym urzędzie skarbowym. Jeśli zdecydują się Państwo na zawarcie umowy najmu okazjonalnego, nasze Biuro Nieruchomości służy pomocą w formalnościach związanych z podpisaniem umowy najmu tego typu.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

Akceptuję postanowienia Polityki Prywatności.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Invicus s.c. z siedzibą w Koninie (62-510) przy ul. Chopina 23c w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu kontaktowego, adresu poczty elektronicznej dla celów związanych z działalnością pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jednocześnie potwierdzam, iż zostałam/em poinformowana/y o tym, iż będę posiadać dostęp do treści swoich danych, do ich edycji lub usunięcia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z działalnością pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.