• Mieszkanie spółdzielcze własnościowe bez KW
 • Mieszkanie własnościowe/spółdzielcze własnościowe z KW
 • Nieruchomości (domy, grunty, inne)
Taksa notarialna netto:*
Vat od taksy notarialnej:
Podatek PCC:
Wniosek do sądu:
Wpis do KW:
Koszty ogółem:

Kalkulator przedstawia poglądowy wynik o charakterze pomocy. Koszty notarialne indywidualnie określane są w wybranej kancelarii notarialnej.

*Do taksy notarialnej należy doliczyć koszty wypisów z aktu notarialnego - 6 zł za stronę (ok. 200 zł + VAT)

Regulamin serwisu invicus.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa zasady nieodpłatnego korzystania przez użytkowników z serwisu internetowego www.invicus.pl.

DEFINICJE

Definicja użytych w regulaminie sformułowań:

 • Invicus Nieruchomości / Biuro Nieruchomości – firma INVICUS s.c. z siedzibą w Koninie przy ul Chopina 23c, NIP: 6650004595, Regon 310131877, będąca twórcą oraz właścicielem praw do serwisu, uprawnioną do dysponowania jego zasobami.
 • Regulamin – niniejszy regulamin, który określa ogólne zasady korzystania z Serwisu oraz zasady świadczenia usług, w tym świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j. z dnia 2017.06.24).
 • Serwis/Serwis Internetowy – strona internetowa www.invicus.pl
 • Zasoby serwisu - udostępniane w ramach serwisu, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszym regulaminie, materiały obejmujące w szczególności informacje, oferty nieruchomości, artykuły oraz formularze kontaktowe Użytkowników Serwisu.
 • Użytkownik – osoba korzystająca z zasobów serwisu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.
 • Nieruchomość – każda rzecz i prawo będące przedmiotem Oferty zmierzającej do zawarcia umowy, o której mowa w art. 180 ust. 1 ustawy o Gospodarce Nieruchomościami, a w szczególności nieruchomość gruntowa niezabudowana, nieruchomość gruntowa zabudowana, nieruchomość gruntowa z rozpoczętą budową, budynek stanowiący odrębną od gruntu nieruchomość, nieruchomość lokalowa, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, jak też udział w takim prawie oraz udział w takiej nieruchomości, o których mowa w art. 4 ustawy o Gospodarce Nieruchomościami, w art. 46 i 461kodeksu cywilnego; w art. 2 i art. 172 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 119 poz. 1116 z późn. zm.); w art. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 903 z późn. zm.) oraz w innych obowiązujących przepisach.
 • Oferta – propozycja składana przez właściciela Nieruchomości zmierzająca do zawarcia umowy, o której mowa w w art. 180 ust. 1 ustawy o Gospodarce Nieruchomościami, stanowiąca zaproszenie do zapoznania się z informacjami dotyczącymi Nieruchomości będącej przedmiotem tej Oferty.
 • Ogłoszenie – informacje w postaci tekstu, zdjęć, rzutów wprowadzonych przez Invicus Nieruchomości.
 • Pośrednik – podmiot zajmujący się zawodowo kojarzeniem stron transakcji (także doradztwo) przy zakupie, sprzedaży, zamianie, najmie, wynajmie nieruchomości.
 • Umowa pośrednictwa – każda umowa odpowiadająca warunkom umowy pośrednictwa w świetle Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami zawierana przez Invicus Nieruchomości z Klientem.

OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW DO ZASOBÓW SERWISU

 1. Invicus Nieruchomości zapewnia Użytkownikowi nieodpłatny dostęp do zasobów Serwisu na czas nieokreślony.
 2. Dostęp do zasobów Serwisu nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga rejestracji.
 3. Korzystanie z usług w Serwisie wymaga posiadania przez Użytkownika dostępu do komputera z dostępem do Internetu, przeglądarką internetową oraz czynnej i prawidłowo skonfigurowanej poczty elektronicznej.
 4. Invicus Nieruchomości zaleca używanie aktualnych wersji następujących przeglądarek do korzystania ze strony: MS Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera. Systemy informatyczne Użytkowników powinny mieć włączoną obsługę cookies.

PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa do jego nazwy, domeny internetowej, formularzy należą do Invicus Nieruchomości, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Zabrania się kopiowania treści strony www.invicus.pl oraz zamieszczonych na stronie ofert w tym opisów i fotografii nieruchomości. Serwis zezwala jedynie na wydruk materiałów służących wyłącznie do użytku własnego.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

 1. Treść ofert publikowanych w serwisie wprowadzana jest na podstawie informacji udostępnianych przez właściciela nieruchomości, dokumentów opisujących jej stan prawny i przeprowadzonych oględzin. Opis może podlegać aktualizacji w miarę zmiany stanu fizycznego i prawnego nieruchomości. Opis nie stanowi oferty handlowej określonej w art. 66 i następnych K.C
 2. Informacje przedstawione w ofercie maj charakter wyłącznie informacyjny. Opis i cena nieruchomości nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego
 3. Za treść wiadomości i prawidłowość danych zawartych w formularzach wysłanych za pośrednictwem serwisu odpowiada wyłącznie Użytkownik.
 4. Invicus Nieruchomości nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do serwisu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej.

ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz z dobrymi obyczajami. Użytkownik nie może umieszczać w Serwisie, ani w żaden sposób przekazywać za pośrednictwem Serwisu treści bezprawnych, naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa bądź naruszających jakiekolwiek chronione prawem dobra osób trzecich, w tym dobra osobiste bądź prawa własności intelektualnej.
 2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach Serwisu, zarówno takich, które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich, które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.

ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH W SERWISIE I WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG

 1. Poprzez Serwis nie dochodzi bezpośrednio do zawarcia żadnej umowy pomiędzy Invicus Nieruchomości a Użytkownikiem.
 2. Usługa przeglądania oraz wyszukiwania ofert
  • Przeglądanie ofert nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub wynajmu oraz wyszukiwanie ofert jest dostępne bez ograniczeń dla Użytkownika.
  • Usługa jest bezpłatna tj. nie wiąże się z koniecznością uiszczania jakichkolwiek opłat na rzecz Invicus Nieruchomości.
  • Przeglądanie ofert oraz wyszukiwanie ofert według podanych kryteriów nie wymaga podania przez Użytkowników żadnych danych, w tym danych osobowych, z tym zastrzeżeniem, że Serwis wykorzystuje pliki Cookies zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. Wyszukiwanie ofert według podanych kryteriów wymaga jedynie zaznaczenia odpowiedniego kryterium spośród wskazanych w Serwisie.
 3. Usługa kontaktu poprzez formularz kontaktowy
  • Usługa umożliwiająca kontakt z Invicus Nieruchomości lub z Pośrednikiem poprzez formularz kontaktowy zamieszczony w Serwisie dostępna jest bez ograniczeń́ dla Użytkownika
  • Usługa jest bezpłatna tj. nie wiąże się z koniecznością uiszczania jakichkolwiek opłat na rzecz Invicus Nieruchomości.
  • Korzystanie z usługi rozpoczyna się z chwilą rozpoczęcia wypełniania formularza kontaktowego.
  • Usługa umożliwia Użytkownikom zadawanie pytań skierowanych do Invicus Nieruchomości lub bezpośrednio do Pośrednika poprzez korespondencję mailową w zakresie dotyczącym świadczonych przez Biuro Nieruchomości usług pośrednictwa kupna, sprzedaży, najmu i wynajmu lokali, z wykorzystaniem zamieszczonego w Serwisie formularza.
  • Invicus Nieruchomości zastrzega, iż nie odpowiada w żaden sposób na maile w przypadku braku zawarcia pytania w formularzu, bądź zawarcia pytania nie związanego z zakresem działalności Biura Nieruchomości.
  • Brak akceptacji Regulaminu bądź brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia korzystanie z usługi.
 4. Usługa „Zgłoś ofertę sprzedaży/wynajmu”
  • Usługa pozwala Użytkownikom na zgłoszenie oferty sprzedaży lub wynajmu nieruchomości poprzez formularz zamieszczony w Serwisie.
  • Usługa dostępna jest wyłącznie dla pełnoletnich osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną oraz wszelkich innych podmiotów i instytucji, uprawnionych do rozporządzania nieruchomością, której dotyczy oferta lub jej wynajmowania bądź osób posiadających pełnomocnictwo do rozporządzania nieruchomością lub zawierania umów najmu tej nieruchomości.
  • Korzystanie z usługi rozpoczyna się z chwilą rozpoczęcia wypełniania formularza kontaktowego.
  • Dane obowiązkowe do wypełnienia w formularzu oznaczone są gwiazdką.
  • Przesłanie formularza nie wiąże się dla Użytkownika z żadną opłatą na rzecz Biura Nieruchomości. Wysłanie formularza nie stanowi zawarcia umowy pośrednictwa, a umowa taka może być zawarta wyłącznie po ustaleniu jej warunków i podpisaniu w formie pisemnej przez Biuro Nieruchomości i osobę uprawnioną zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.
  • Biuro Nieruchomości zastrzega sobie prawo do nie podjęcia kontaktu w przypadku gdy podany w formularzu numer telefonu okaże się nieprawidłowy, lub treść informacji nie jest związana z działalnością Biura Nieruchomości.
 5. Usługa „Zgłoś czego poszukujesz”
  • Usługa pozwala Użytkownikowi na przekazanie swoich preferencji dotyczących nieruchomości, którą Użytkownik chce kupić lub nająć poprzez formularz zamieszczony w Serwisie.
  • Korzystanie z usługi rozpoczyna się z chwilą rozpoczęcia wypełniania formularza kontaktowego.
  • Dane obowiązkowe do wypełnienia w formularzu oznaczone są gwiazdką.
  • Przesłanie formularza nie wiąże się dla Użytkownika z żadną opłatą na rzecz Biura Nieruchomości. Wysłanie formularza nie stanowi zawarcia umowy pośrednictwa, a umowa taka może być zawarta wyłącznie po ustaleniu jej warunków i podpisaniu w formie pisemnej przez Biuro Nieruchomości i osobę uprawnioną zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.
  • Treść przekazywana przez Użytkownika do zamieszczenia w Serwisie dotycząca nieruchomości, w tym parametry i opisy nieruchomości, nie może być sprzeczna z prawem, normami etycznymi oraz dobrymi obyczajami obowiązującymi w Polsce i nie może stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.
  • Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za treść podanych przez siebie informacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie, powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 2. Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania w serwisie www.invicus.pl
 3. Regulamin może być w każdym czasie jednostronnie zmieniony przez właściciela Serwisu w całości lub w części, bez wcześniejszego informowania Użytkownika, i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania go na stronie internetowej serwisu www.invicus.pl
 4. Użytkownik serwisu oświadcza, że zapoznał się i akceptuje Regulamin serwisu www.invicus.pl
 5. Akceptując niniejszy regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm.) oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204).
 6. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Serwisu można kierować na adres siedziby Invicus Nieruchomości oraz na adres e-mail: biuro@invicus.pl.
 7. Reklamacje dotyczące Serwisu należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: biuro@invicus.pl lub przez formularz kontaktowy.
 8. Informacje na temat wyniku postępowania reklamacyjnego są przekazywane zainteresowanym listem tradycyjnym bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od wyjaśnienia przez Invicus Nieruchomości zgłoszonego do reklamacji zdarzenia.