• Mieszkanie spółdzielcze własnościowe bez KW
 • Mieszkanie własnościowe/spółdzielcze własnościowe z KW
 • Nieruchomości (domy, grunty, inne)
Taksa notarialna netto:*
Vat od taksy notarialnej:
Podatek PCC:
Wniosek do sądu:
Wpis do KW:
Koszty ogółem:

Kalkulator przedstawia poglądowy wynik o charakterze pomocy. Koszty notarialne indywidualnie określane są w wybranej kancelarii notarialnej.

*Do taksy notarialnej należy doliczyć koszty wypisów z aktu notarialnego - 6 zł za stronę (ok. 200 zł + VAT)

Polityka prywatności

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Invicus Nieruchomości zdaje sobie sprawę z tego, że Użytkownik przekazujący informacje o sobie oczekuje od niej odpowiedzialnego postępowania. Z tego względu Invicus Nieruchomości przyjęło politykę dotyczącą sposobu gromadzenia, wykorzystywania i ochrony informacji osobistych Użytkowników („Polityka Prywatności”). Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu zamieszczonego na stronie www.invicus.pl, który reguluje zasady dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z niej, w tym treści i usług oferowanych na niej lub za jej pośrednictwem. Korzystając z usług Serwisu Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać Politykę Prywatności i Regulamin.

DANE OSOBOWE

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Invicus Nieruchomości informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych są Patryk Spyszkiewicz (ul. Chopina 23c, 62-510 Konin, NIP 6652996537) i Adrianna Piasecka (ul. Chopina 23c, 62-510 Konin, NIP 6652893607) prowadzący wspólnie działalność gospodarczą pod firmą Invicus Spółka Cywilna Patryk Spyszkiewicz, Adrianna Piasecka ul. Chopina 23c, 62-510 Konin, NIP: 6650004595, REGON: 310131877 – zwani w niniejszym dziale dalej „Administratorem”.
 2. Kontakt z Administratorem:
  • korespondencyjnie pod adresem: Invicus Spółka Cywilna Patryk Spyszkiewicz, Adrianna Piasecka (ul. Chopina 23c, 62-510 Konin),
  • telefonicznie pod numerem telefonu: 506-155-467,
  • mailowo pod adresem: biuro@invicus.pl lub za pomocą formularza kontaktowego
 3. Administrator przetwarza dane osobowe:
  • klientów będących osobami fizycznymi,
  • w przypadku klientów będących osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej – dane osobowe osób uprawnionych do reprezentacji takich podmiotów, pracowników i współpracowników takich klientów,
  • dostawców usług będących osobami fizycznymi, jak również pracowników i współpracowników dostawców usług.
 4. W przypadku, w którym przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody, Użytkownik może tę zgodę w każdej chwili cofnąć, ponieważ przetwarzanie pozyskanych danych przez Administratora opiera się na zasadzie dobrowolności. Brak zgody na podanie danych może jednak uniemożliwić podjęcie niezbędnych działań zmierzających do wykonania umowy, tj. uniemożliwić realizację umowy pośrednictwa.
 5. Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynikają z zawartej umowy, zgody Użytkownika Serwisu lub aplikacji mobilnej, lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku podejmowanych przez użytkownika działań.
 6. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w następujących celach:
  • wykonania zawartej umowy pośrednictwa zbycia/wynajmu nieruchomości (przedstawienia ofert sprzedaży/wynajmu nieruchomości, kontaktowania się z potencjalnymi klientami, przekazania projektów umowy drugiej stronie transakcji),
  • wprowadzenia ofert sprzedaży nieruchomości do systemu wymiany ofert, w szczególności umieszczania ich na portalach internetowych,
  • udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem formularza kontaktowego (lub adresu e-mail i telefonu) dostępnego na stronie www.invicus.pl oraz w aplikacji mobilnej (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
  • otrzymania zgłoszenia od Użytkownika oferty nieruchomości, którą Użytkownik chce sprzedać lub wynająć za pośrednictwem formularza „zgłoś ofertę sprzedaży/wynajmu” (lub adresu e-mail i telefonu) dostępnego na stronie www.invicus.pl oraz w aplikacji mobilnej (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
  • otrzymania od Użytkownika preferencji dotyczących nieruchomości, którą Użytkownik chce kupić lub wynająć za pośrednictwem formularza: „zgłoś czego poszykujesz” (lub adresu e-mail i telefonu) dostępnego na stronie www.invicus.pl oraz w aplikacji mobilnej (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
  • prowadzenia rachunkowości i rozliczeń (w tym wypełniania ciążących na spółce obowiązków prawnych wystawiania i przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych oraz przesyłania ich drogą elektroniczną, pocztową lub przez firmy kurierskie),
  • archiwalnych/dowodowych, tj. m.in. dla zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania faktów (np. przed sądami lub organami administracji),
  • dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
  • oferowania Pani/Panu bezpośrednio przez nas usług (marketing bezpośredni),
  • udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski,
  • prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa danych osobowych,
  • realizacji zobowiązań podatkowych,
  • rozpatrywania reklamacji.
 7. Odbiorcami danych osobowych z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych mogą być:
  • pracownicy upoważnieni do ich przetwarzania na polecenie pracodawcy;
  • współpracownicy (agenci nieruchomości, notariusze, doradcy kredytowi itp.);
  • podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym: dostawcom usług technicznych, organizacyjnych, telekomunikacyjnych i IT umożliwiających świadczenie usług pośrednictwa,
  • dostawcy usług prawnych w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z prowadzona działalnością gospodarczą,
  • podmioty świadczące usługi informatyczne oraz nowych technologii, płatnicze, księgowo-finansowe, drukarskie, niszczenia dokumentów, pocztowe oraz kurierskie,
  • podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w tym organy władzy sądowniczej i organy administracji publicznej).
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom danych jeśli nie będzie to wynikało z potrzeby prawidłowej realizacji umowy o świadczenie usługi pośrednictwa.
 9. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych:
  • dane mające na celu potwierdzenie tożsamości takie jak imię i nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego, datę urodzenia;
  • dane kontaktowe, takie jak: numer telefonu, adres email, adres zamieszkania;
  • dane identyfikacji podatkowej;
  • adres i parametry (wygląd/wizerunek) nieruchomości, której dotyczy umowy pośrednictwa;
  • dane dotyczące sytuacji majątkowej i finansowej (jeśli jest to konieczne z punktu widzenia świadczonych usług);
  • dane dotyczące stanu cywilnego (jeśli jest to konieczne z punktu widzenia świadczonych usług).
 10. Ponadto Administrator może przetwarzać inne kategorie danych osobowych, o ile nie można zakwalifikować tych danych do żadnej ze wskazanych grup, a przetwarzanie jest dokonywane w celach określonych niniejszą informacją;
 11. Dane osobowe wynikające z umowy pośrednictwa będą przetwarzane przez Administratora przez okres realizacji umowy lub dłuższy, jeśli wynika to z obowiązków ustawowych Administratora tj. 5 lat licząc od końca roku rozliczeniowego na potrzeby rozliczeń z Urzędem Skarbowym i 10 lat od wygaśnięcia umowy pośrednictwa zbycia nieruchomości przewidziane dla przedawnienia roszczeń związanych z umową.
 12. Przekazanie wskazanych w formularzu kontaktowym, formularzu „zgłoś czego poszukujesz”, formularzu „zgłoś ofertę sprzedaży/wynajmu” oraz w aplikacji mobilnej danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, przedstawienie oferty sprzedaży/wynajmu nieruchomości czy przyjęcie zgłoszenia o posiadanej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży lub najmu. Konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych jest brak możliwości wysłania Użytkownikowi odpowiedzi.
 13. Dane osobowe podane przy wypełnianiu formularza kontaktowego, formularzu „zgłoś czego poszukujesz”, formularzu „zgłoś ofertę sprzedaży/wynajmu” oraz w aplikacji mobilnej zapisywane są na listę mailingową, której właścicielem jest Administrator, a po zakończeniu kontaktu z danym Użytkownikiem dane Użytkownika są usuwane.
 14. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą profilowane.
 15. Użytkownik może złożyć do Administratora wniosek dotyczący danych osobowych, wniosek ten może dotyczyć:
  • prawa dostępu do treści swoich danych osobowych oraz informacji dotyczących ich przetwarzania (art. 15 RODO),
  • prawa do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO),
  • prawa żądania do usunięcia danych (art. 17 RODO),
  • prawa żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
  • prawa do przenoszenia danych – tj. otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu Administratorowi (art. 20 RODO),
  • prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO),
  • prawa wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
  • prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie uprzednio otrzymanej zgody).
 16. Jeżeli Użytkownik uzna, że Administrator dopuścił się naruszenia w zakresie przetwarzania danych osobowych Użytkownika, Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 17. Administrator poinformuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał zgodnie z w/w postanowieniami każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o tych odbiorcach, jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda.
 18. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (np. Facebook, YouTube, Instagram). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu Administratora, w tym w celu promowania własnej marki (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika portalu społecznościowego wynikają wprost z regulaminu danego portalu.
 19. Administrator nie udostępnia, nie sprzedaje danych osobowych (ani nie ujawnia w jakikolwiek inny sposób zbieranych danych osobowych) dotyczących Użytkownika, z wyjątkiem sytuacji opisanych w Polityce lub gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych dostawcom usług działającym w jej imieniu. Zgodnie z zawartymi z nimi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez nie w imieniu Administratora.
 20. Dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj.do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
 21. Administrator nie wyznaczył swojego przedstawiciela, o którym mowa w art. 13 ust. 1 lit. a) RODO, ani inspektora ochrony danych osobowych, o którym mowa w art. 13 ust. 1 lit. b) RODO.

PLIKI COOKIES

 1. Invicus Nieruchomości, stosownie do przepisów art. 173-174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, informuje o wykorzystywaniu plików cookies, które służą do zbierania informacji dotyczących korzystania przez użytkowników ze strony internetowej www.invicus.pl
 2. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane w urządzeniach końcowych Użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i dostosować je odpowiednio do indywidualnych preferencji Użytkownika. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji konkretnego Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są także w celu tworzenia anonimowych elementów lub statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownik korzysta ze stron internetowych. Umożliwia to ulepszanie struktury stron i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Pliki cookies mogą być również używane w celu zmiany wyglądu lub wersji strony, przechowywania danych sesyjnych, liczników, sond lub w celach reklamowych.
 4. W Serwisie mogą znajdować się przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług innych firm, m.in.: wtyczki portali społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram), mapy (Google Maps,). Korzystanie z tych aplikacji może powodować przesyłanie informacji o Użytkownikach do wskazanych zewnętrznych podmiotów.
 5. Użytkownik może w dowolnym momencie w swojej przeglądarce zmienić ustawienia lub wyłączyć obsługę plików cookies, może to jednak spowodować niepoprawne funkcjonowanie Serwisu.
 6. Jeżeli Użytkownik nie dokona zmiany domyślnych ustawień przeglądarki internetowej w zakresie dotyczącym plików cookies, pliki te zostaną umieszczone na urządzeniu końcowym i będą wykorzystywane zgodnie z zasadami określonymi przez dostawcę przeglądarki internetowej.
 7. Korzystanie z Serwisu oznacza zgodę na używanie plików cookies w Serwisie.
 8. Serwis www.invicus.pl analizuje informacje o numerze IP Użytkowników wchodzących na stronę Serwisu. Informacje te są wykorzystywane w celu administrowania stronami i do analiz statystycznych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Polityka Prywatności może być w każdym czasie jednostronnie zmieniona przez właściciela Serwisu w całości lub w części, bez wcześniejszego informowania Użytkownika, i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania go na stronie internetowej serwisu www.invicus.pl. Użytkownik, który nie będzie zgadzał się na zmiany Polityki Prywatności może w każdej chwili zaprzestać korzystania z Serwisu oraz jego usług.