Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuję, nie pokazuj więcej
Odwiedzin: 3752009 / online: 19
Dziś jest: 13 października 2019 - 22:00
Imieniny obchodzą: Gerald, Edward, Teofil

Get Adobe Flash player

RODO


POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI 

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) przedstawiamy Państwu politykę prywatności danych osobowych przetwarzanych w związku z zawarciem umowy pośrednictwa sprzedaży/wynajmu nieruchomości. 
 

1. Administratorem Państwa danych osobowych są Renata Spyszkiewicz (ul. Chopina 23c, 62-510 Konin, NIP: 6651517569) i Tomasz Spyszkiewicz (ul. Chopina 23c, 62-510 Konin, NIP: 6651517612) prowadzący wspólnie działalność gospodarczą pod firmą Invicus Spółka Cywilna Renata Spyszkiewicz, Tomasz Spyszkiewicz ul. Chopina 23c, 62-510 Konin, NIP: 6650004595, REGON: 310131877 – zwani dalej „spółką Invicus”. 

2. Kontakt z Administratorem:  

a) korespondencyjnie pod adresem: Invicus Spółka Cywilna Renata Spyszkiewicz, Tomasz Spyszkiewicz (ul. Chopina 23c, 62-510 Konin),
b) telefonicznie pod numerem telefonu: 502-320-151,
c) mailowo pod adresem: biuro@invicus.pl. 

3. Administrator przetwarza dane osobowe: 

a) klientów spółki Invicus będących osobami fizycznymi,
b) w przypadku klientów spółki Invicus będących osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej – dane osobowe osób uprawnionych do reprezentacji takich podmiotów, pracowników i współpracowników takich klientów,
c) dostawców usług będących osobami fizycznymi, jak również pracowników i współpracowników dostawców usług. 

4. W przypadku, w którym przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, mogą Państwo tę zgodę w każdej chwili cofnąć, ponieważ przetwarzanie pozyskanych danych przez spółkę Invicus opiera się na zasadzie dobrowolności. Brak zgody na podanie danych może jednak uniemożliwić podjęcie działań w Państwa sprawie, tj. uniemożliwić realizację umowy pośrednictwa. 

5. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywać się będzie w celu:  

a) wykonania zawartej umowy pośrednictwa zbycia nieruchomości (przedstawienia ofert sprzedaży/wynajmu nieruchomości, kontaktowania się z potencjalnymi klientami, przekazania projektów umowy drugiej stronie transakcji),
b) wprowadzenia ofert sprzedaży nieruchomości do systemu wymiany ofert, w szczególności umieszczania ich na portalach internetowych,
c) prowadzenia rachunkowości i rozliczeń (w tym wypełniania ciążących na spółce obowiązków prawnych wystawiania i przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych oraz przesyłania ich drogą elektroniczną, pocztową lub przez firmy kurierskie),
d) archiwalnych/dowodowych, tj. m.in. dla zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania faktów (np. przed sądami lub organami administracji),
e) dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, 
f) oferowania Pani/Panu bezpośrednio przez nas usług (marketing bezpośredni), 
g) udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski, 
h) prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa danych osobowych,
i) realizacji zobowiązań podatkowych,
j) rozpatrywania reklamacji. 

6. Odbiorcami Państwa danych osobowych z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych mogą być:
a) pracownicy spółki Invicus upoważnieni do ich przetwarzania na polecenie pracodawcy;
b) współpracownicy spółki Invicus (agenci nieruchomości, notariusze, doradcy kredytowi itp.);
c) podmioty, którym spółka Invicus powierzyła przetwarzanie danych osobowych, w tym: dostawcom usług technicznych, organizacyjnych, telekomunikacyjnych i IT umożliwiających świadczenie usług pośrednictwa,
d) dostawcy usług prawnych w przypadku dochodzenia przez spółkę Invicus roszczeń związanych z prowadzona działalnością gospodarczą,
e) podmioty świadczące usługi informatyczne oraz nowych technologii, płatnicze, księgowo-finansowe, drukarskie, niszczenia dokumentów, pocztowe oraz kurierskie, 
f) podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w tym organy władzy sądowniczej i organy administracji publicznej). 

7. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom danych jeśli nie będzie to wynikało z potrzeby prawidłowej realizacji umowy o świadczenie usługi pośrednictwa. 

8. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych:
a) dane mające na celu potwierdzenie tożsamości takie jak imię i nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego, datę urodzenia;
b) dane kontaktowe, takie jak: numer telefonu, adres email, adres zamieszkania;
c) dane identyfikacji podatkowej;
d) adres i parametry (wygląd/wizerunek) nieruchomości, której dotyczy umowy pośrednictwa;
e) dane dotyczące sytuacji majątkowej i finansowej (jeśli jest to konieczne z punktu widzenia świadczonych usług);
f) dane dotyczące stanu cywilnego (jeśli jest to konieczne z punktu widzenia świadczonych usług). 

9. Ponadto Administrator może przetwarzać inne kategorie danych osobowych, o ile nie można zakwalifikować tych danych do żadnej ze wskazanych grup, a przetwarzanie jest dokonywane w celach określonych niniejszą informacją; 

10. Państwa dane osobowe wynikające z umowy pośrednictwa będą przetwarzane przez przez spółkę Invicus przez okres realizacji umowy lub dłuższy, jeśli wynika to z obowiązków ustawowych Administratora tj. 5 lat licząc od końca roku rozliczeniowego na potrzeby rozliczeń z Urzędem Skarbowym i 10 lat od wygaśnięcia umowy pośrednictwa zbycia nieruchomości przewidziane dla przedawnienia roszczeń związanych z umową. 

11. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą profilowane. 

12. Mogą Państwo złożyć do Administratora wniosek dotyczący danych osobowych, wniosek ten może dotyczyć:
a) prawa dostępu do treści swoich danych osobowych oraz informacji dotyczących ich przetwarzania (art. 15 RODO),
b) prawa do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO),
c) prawa żądania do usunięcia danych (art. 17 RODO),
d) prawa żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
e) prawa do przenoszenia danych – tj. otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu Administratorowi (art. 20 RODO),
f) prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO),
g) prawa wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
h) prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie uprzednio otrzymanej zgody).  

13. Jeżeli uznają Państwo, że spółka Invicus dopuściła się naruszenia w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

14. Administrator poinformuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał zgodnie z w/w postanowieniami każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o tych odbiorcach, jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda. 

15. Administrator nie udostępnia, nie sprzedaje (ani nie ujawnia w jakikolwiek inny sposób zbieranych danych osobowych) dotyczących Państwa, z wyjątkiem sytuacji opisanych w Polityce lub gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych dostawcom usług działającym w jej imieniu. Zgodnie z zawartymi z nimi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez nie w imieniu Administratora. 

16. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj.do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein). 

17. Administrator nie wyznaczył swojego przedstawiciela, o którym mowa w art. 13 ust. 1 lit. a) RODO, ani inspektora ochrony danych osobowych, o którym mowa w art. 13 ust. 1 lit. b) RODO.